Vedtægter for grundejerforeningen

De tre haver.

Kapitel 1
Navn, hjemsted, formål

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen De tre haver og hjemstedet er Kjellerup kommune, der er foreningens værneting.

§2

Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder at drage omsorg for udførelsen af de forpligtelser der påhviler foreningen i henhold til lokalplan nr. 74 og deklarationer for området, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme. Forpligtelserne består i drift og vedligeholdelse af de til delområderne hørende fællesarealer og anlæg, herunder vej, dog undtaget grønne områder udenfor den på kortbilag 1 punkterede linie samt stisystemer i forbindelse hermed.

Kapitel 2
Område og medlemskreds

§3

Forenings geografiske område er som anført på kortbilag 1 i lokalplan nr.74

§4

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

§5

Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om, 1 at foreningens område skal udvides således, at ejere af ejendomme, der ligger uden for forenings område, kan optages som medlemmer af foreningen, 2 at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og 3 at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning efter stk. 1 kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Stk. 3. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opstået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kapitel 3
Medlemmernes forhold til foreningen

§6

Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, til indbetaling pr. 1. maj. Stk. 2. Beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling ud over administrationskontingentet, kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Stk. 3 Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. Stk. 4. Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Stk. 5. Et medlem, der er i restance med bidrag til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Stk. 6. Bidraget til foreningen forfalder til sidste rettidige betaling den 1. maj. Undlader et medlem at betale sit bidrag inden 2 måneder efter forfaldsdag, kan bestyrelsen inddrive forfaldne beløb ad retslig vej. Ved en for sen indbetaling betales for tiden gældende diskonto i strafrente. Efter forhandling med bestyrelsen kan der dog meddeles henstand med betaling, når gyldig grund herfor kan gives. Stk. 7. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. Stk. 8. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§7

I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og forholdsmæssigt, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Stk. 3. Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig til at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§8

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og der kan intet krav rettes mod dennes formue. Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, i det den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§9

Et medlem har på generalforsamlingen en stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet. Stk. 2. Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen, hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten. Stk. 3. Grundejerforeningen kan tillade, at beboere der ikke er ejere af de ejendomme de bebor, opnår samme repræsentation, som de øvrige beboere i området, svarende til en stemme pr. bolig.

Kapitel 4
Foreningens ledelse og administration

§10

Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter for kommunen.

§11

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Kjellerup kommune. Stk. 2. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab, samt forslag til budget for indeværende regnskabsår. Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag for eventuelt indskud 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valg af formand på lige år og valg af kasser på ulige år. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§12

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen eller et flertal heraf finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens medlemmer, regnet efter antal bidrag det enkelte medlem betaler, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Stk. 2. Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, i det juli måned dog ikke medregnes. Stk..3. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, regnet efter antal af bidrag det enkelte medlem betaler, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§13

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, bruger eller lejer i området. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Referatet skal oplæses til godkendelse inden generalforsamlingens afslutning. Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hver enkelt boenhed.

§14

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§15

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil først kommende generalforsamling. Stk. 4. Bestyrelseshverv er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet. Stk. 5. Valgbar som formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant er en ejer, lejer eller bruger i området.

§16

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt foreningen. Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer m.v. Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Stk. 4. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, referat godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer giver møde. Stk. 6. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7. Bestyrelsen kan til løsningen af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§17

Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 5
Regnskab og revision

§18

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31.12.07. Stk. 2. Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. februar og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskab med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§19

Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut eller på girokonto i foreningens navn.

Kapitel 6
Forskellige bestemmelser

§20

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning af afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§21

Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, regnet efter antal af bidrag det enkelte medlem betaler, som dog skal udgøre mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer, regnet efter det antal af bidrag det enkelte medlem betaler, ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte er for forslaget. Stk. 3. Generalforsamlingens beslutning om ændring af medlemmernes hæftelser jf. §7, stk. 1 og § 7 stk. 2, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Stk. 4. Ændring af foreningens vedtægter kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

§22

Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen. Således vedtaget på generalforsamlingen den:
I bestyrelsen:
________________________
________________________
________________________
________________________

Som dirigent: _________________________
Godkendt af Kjellerup Byråd, den